English / Cymraeg

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

Ffurflen Cytundeb LCA 2023/24

Dyma'ch ffurflen Cytundeb Dysgu.

Rhif ID Myfyriwr

Dyddiad geni myfyriwr

Rhif Cyfeirnod Cwsmer

Cytundeb Myfyrwyr

Darllenwch y cytundeb hwn yn ofalus Dim ond os yw eich ysgol neu goleg wedi cadarnhau eich bod wedi llofnodi a dyddio'r cytundeb hwn y gallwn symud ymlaen â'ch cais am LCA.

  • Cadarnhaf fod y wybodaeth a gyflwynwyd gennyf yn flaenorol yn dal yn gywir a fy mod wedi hysbysu newidiadau iddi yn unol â thelerau fy nghais gwreiddiol.
  • Rwy'n deall y bydd unrhyw ymgais i gael LCA yn anonest yn cael ei thrin fel twyll ac y gallai arwain at achos troseddol a/neu sifil yn fy erbyn.
  • Rwy'n deall y gallai'r wybodaeth yr wyf wedi'i darparu, fel rhan o'r LCA, gael ei hadolygu fel rhan o wiriad sampl.

Eich dewis iaith gohebiaeth

Pa iaith yr hoffech i ni ei defnyddio wrth gyfathrebu â chi?

Eich caniatâd i rannu

A ydych chi'n cydsynio i'ch ysgol neu goleg rannu eich gwybodaeth â'ch rhiant (rhieni) / gwarcheidwad / gwarcheidwaid neu bartner?

Amgylchiadau Eithriadol

Ydych chi'n ymwybodol ar hyn o bryd o unrhyw amgylchiadau esgusodol a allai effeithio ar eich presenoldeb (er enghraifft, rydych chi'n helpu i ddarparu gofal i aelod o'r teulu sy'n sâl neu'n anabl)? Dylech hysbysu'ch coleg os dewch yn ymwybodol ar unrhyw adeg o amgylchiadau esgusodol a allai effeithio ar eich presenoldeb.

Manylion y cwrs

Meini Prawf Presenoldeb

Payments are made only if learners achieve 100% attendance each week, made up of positive attendance marks and authorised absence marks. All absences must be reported to your tutor in line with your department’s sickness reporting policy. All doctor, dentist and optician appointments should be made outside of college hours where possible; EMA will not be paid for personal holidays or driving lessons, and any other authorised absences for weddings, funerals or personal reasons are at the discretion of the department...

Llofnod Myfyrwyr