English / Cymraeg

Grant Dysgu Llywodraeth Gymru Addysg Bellach 2023/24

Ffurflen Cytundeb AB WGLG

Dyma'ch ffurflen Cytundeb Dysgu.

Rhif ID Myfyriwr

Dyddiad geni myfyriwr

Rhif Cyfeirnod Cwsmer

Cytundeb Myfyrwyr

Darllenwch y cytundeb hwn yn ofalus Dim ond os yw'ch coleg wedi cadarnhau eich bod wedi llofnodi a dyddio'r cytundeb grant dysgu hwn y gallwn symud ymlaen â'ch cais am Grant Dysgu Llywodraeth Ddysgu Cymru (WGLG FE).

  • Rwy'n cadarnhau bod y wybodaeth a gyflwynais o'r blaen yn dal yn gywir ac fy mod wedi hysbysu unrhyw newidiadau iddi yn unol â thelerau fy nghais gwreiddiol.
  • Rwy'n cadarnhau nad wyf wedi derbyn unrhyw arian arall gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y lefel astudio neu gwrs hon. Sylwch, nid yw hyn yn berthnasol os ydych wedi derbyn Lwfans Cynnal a Chadw Addysg o'r blaen.
  • Rwy'n deall y bydd unrhyw ymgais i gael WGLG FE yn anonest yn cael ei drin fel twyll ac y gallai arwain at achos troseddol a / neu sifil yn fy erbyn.
  • Rwy'n deall, fel rhan o WGLG FE, y gallai'r wybodaeth rydw i wedi'i darparu fod yn destun adolygiad fel rhan o wiriad sampl.
  • Rwy'n cadarnhau, os byddaf yn tynnu'n ôl o fy nghwrs, y byddaf yn ad-dalu'r lwfans AB WGLG cyfan neu ran ohono am y flwyddyn gyfan neu ran ohoni.

Eich dewis iaith gohebiaeth

Pa iaith yr hoffech i ni ei defnyddio wrth gyfathrebu â chi?

Eich caniatâd i rannu

A ydych chi'n cydsynio i'ch ysgol neu goleg rannu eich gwybodaeth â'ch rhiant (rhieni) / gwarcheidwad / gwarcheidwaid neu bartner?

Amgylchiadau Eithriadol

Ydych chi'n ymwybodol ar hyn o bryd o unrhyw amgylchiadau esgusodol a allai effeithio ar eich presenoldeb (er enghraifft, rydych chi'n helpu i ddarparu gofal i aelod o'r teulu sy'n sâl neu'n anabl)? Dylech hysbysu'ch coleg os dewch yn ymwybodol ar unrhyw adeg o amgylchiadau esgusodol a allai effeithio ar eich presenoldeb.

Manylion y cwrs

Meini Prawf Presenoldeb

Payments are made based on learners achieving a minimum of 90% attendance each term, not overall. Payments will be made on the following dates: Monday, October 24th - Monday, February 6th - Monday, May 15th Providing learners have met this criteria.

Llofnod Myfyrwyr